Manifesto

Dünya ve Türkiye büyük bir hızla değişiyor. Ekonomide ve teknolojide yaşanan gelişmeler avukatlık da dahil, tüm meslek gruplarını etkiliyor. Medeniyetle yaşıt olan avukatlık mesleği, binlerce yıldır yaşanan toplumsal ve iktisadi gelişmelere uyum sağlayarak ve kendini dönüştürerek bugünlere gelmiştir. Mesleğimizi ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gereklerine uyarlamak, avukatların haklarını ve mesleğin itibarını koruyarak geliştirmek için yeni yollar, yöntemler ve uygulamalar gerektiği çok açıktır. Genç Savunma’nın hedefi, genç avukatların yenilikçi ve dinamik gücüyle avukatlık mesleğini hak ettiği saygınlık, itibar ve ekonomik güce ulaştırmaktır.

Genç Savunma’nın hedefine ulaşmak için ana prensip ve görevleri şöyledir:  

Cumhuriyetin temeli, demokrasinin vazgeçilmez unsuru, mesleki itibarımızın da teminatı olan yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi ve korunması için İstanbul Barosu’nun daha etkin görev almasını sağlamak,

Cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, dini, felsefi, vicdani veya siyasi inanç farkı gözetmeksizin her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek,

Avukatlık mesleğinin itibarını yeniden kazanmak, korumak ve geliştirmek için gereken önlemleri almak,

Hukuk eğitim kalitesinin arttırılması için İstanbul Barosu’nun etkili aksiyonlar almasını sağlamak,

Meslek etiğiyle bağdaşmayacak meslek içi uygulamaları ortadan kaldırmak,

Katılımı hür iradeye bağlı baro etik kurallar sözleşmesini hazırlayarak, öz denetim mekanizmalarını güçlendirmek,

Avukatların meslek onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal haklara kavuşmasını sağlamak,

Mesleğe yeni başlayan genç avukatlara ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları ile mesleki dayanışmayı güçlendirmek,

Bağlı çalışan avukatların çalışma koşullarını iyileştirmek,

Uluslararası alanda mesleki anlamda yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek, İstanbul Barosu’nun uluslararası seviyede ilgili kurumlarla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak,

Baronun sadece kamuoyu değil, avukatlar bakımından itibarının ve gücünün arttırılarak, avukatların ciddi ve güçlü bir meslek örgütü çatısı altında olduklarının hissiyatıyla güven duygularını kuvvetlendirmek, 

Stajyer ve mesleğe yeni başlayan avukatların ekonomik ve sosyal her tür hakka kavuşmasına engel olan mevcut düzenlemelerin çağa uygun bir şekilde değiştirilmesini sağlamak,

Genç Avukatların baro yönetiminde daha fazla söz ve yetki sahibi olarak, yenilikçi bakış açılarının, dinamik enerjilerinin dönüştürücü gücü önündeki engelleri kaldırmaktır.

Genç Savunma bu görevi yerine getirmek için bir araya gelmiş, baro tüzel kişiliği ve baro gruplarından bağımsız bir mesleki dayanışma platformudur.

Yukarıda özetle ifadesini bulan ancak her zaman geliştirilmeye açık amaç ve hedeflerimizi paylaşan tüm meslek büyüklerimizi destek vermeye, genç meslektaşlarımızı da aramızda yer almaya davet ediyoruz.